Doktorand i specialpedagogik med inriktning mot tidiga insatser i lärandemiljöer i förskolan och under de första skolåren

Ref.nr SU FV-0157-19

vid Specialpedagogiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-03-01.

Vid Specialpedagogiska institutionen bedrivs forskning utifrån en variation av teoretiska perspektiv och metodiska tillvägagångssätt. Den specialpedagogiska forskningen behandlar villkor för delaktighet och lärande ur ett samhälls-, organisations-, grupp- och individperspektiv. Fokus ligger på att undersöka hur pedagogiska miljöer kan stödja eller hindra utveckling, lärande och socialisation hos barn och vuxna.

Inriktning
Doktoranden förväntas bedriva sitt avhandlingsarbete inom ramen för en interventionsstudie med fokus på olika aspekter av skriftlig berättarförmåga i grundskolans lägre årskurser.

Att kunna uttrycka sig skriftligt är en förutsättning för flertalet skolämnen. I särskilt utsatta/sårbara elevgrupper är den skriftliga berättarförmågan ofta nedsatt. Det gäller t ex elever i socio-ekonomiskt utsatta grupper, elever som är två- eller flerspråkiga, eller har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det är därför av grundläggande betydelse för många elevers skolsituation att kunna identifiera hur skrivundervisning bäst bedrivs för att ha bästa möjliga effekter för alla elever, och då i synnerhet för elever t ex ur de grupper som nämns ovan.

Doktorandanställningen kommer att ingå att en multidisciplinär forskarskola, finansierad av Vetenskapsrådet och som koordineras av Stockholms universitet i samarbete med tre andra lärosäten: Forskarskola i specialpedagogik med inriktning mot tidiga insatser i lärandemiljöer i förskolan och under de första skolåren.

Syftet med forskarskolan är att bidra till ökad forskningskunskap om hur man kan förebygga och arbeta preventivt för att barn i behov av särskilt stöd ska få de bästa möjligheter till lärande och utveckling.

Forskarskolan utvecklar förskolans och skolans kunskapsbas om yngre barns särskilda behov och om kraven på omgivningens specialpedagogiska anpassningar. Doktoranderna kommer att utveckla a) multidisciplinära teoretiska och metodologiska kunskaper; b) förmågan att integrera modeller och samverka med olika professioner; c) utveckla specialiserad kunskap i ett särskilt fält; d) utveckla färdigheter att bedriva tillämpad forskning i förskola och skolans tidiga år, för att stödja delaktighet, utveckling och lärande för barn i behov av särskilt stöd.

Den utlysta doktorandanställningen finansieras av Stockholms universitet för 4 år på heltid. Doktoranden deltar i Forskarskolan och följer i övrigt utbildningsplanen för forskarutbildning i specialpedagogik vid den Samhällsvetenskapliga Fakulteten på Stockholms universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i specialpedagogik har den som har fullgjort kurser om minst 90 högskolepoäng i specialpedagogik eller i för utbildningen på forskarnivå i specialpedagogik relevant ämne; minst 15 av högskolepoängen skall utgöras av uppsats på avancerad nivå; eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Undervisningen meddelas på svenska och engelska. Doktoranden måste behärska dessa språk muntligt och skriftligt.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Som underlag för bedömningen används projektplan/forskningsplan, tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervju, samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

För anställning är det meriterande att ha kunskap och erfarenhet av kvantitativ metod samt av testmetodik och effektutvärderingar. Det är också meriterande att ha erfarenhet av att arbeta med barn i de yngre åldrarna.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Doktorandstudier ska bedrivas på minst halvtid. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration, vid en 100 % tjänstgöring.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av professor Mara Westling Allodi, mara.allodi@specped.su.se eller studierektor för forskarutbildningen i specialpedagogik, docent Jenny Wilder, jenny.wilder@specped.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 40 17, st@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt Karin Edlund karin.edlund@specped.su.se, ordförande för doktorandrådet vid Specialpedagogiska institutionen.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

  • dina kontakt- och personuppgifter
  • din högsta examen
  • dina språkkunskaper
  • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

  • personligt brev där du beskriver varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet och vad som gör dig lämplig för den aktuella inriktningen
  • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
  • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
  • självständiga arbeten/uppsatser (max 2 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.


Selskap

Stockholms universitet

Steder

Kategorier

Søknadsfrist

2019-03-01


Søk tjeneste


Arbeidsgiveravgift andre annonser

Doktorander i specialpedagogik (3)

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publisert: 2019-01-18

Professor i Numismatik och penninghistoria

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publisert: 2019-01-16


Selskap

Stockholms universitet

Steder

Kategorier

Søknadsfrist

2019-03-01


Søk tjeneste