Doktorander i specialpedagogik (3)

Ref.nr SU FV-0153-19

vid Specialpedagogiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-03-01.

Projektbeskrivning
Tre doktorandanställningar annonseras. Om medel erhålls ifrån CKVO kan en ytterligare doktorandanställning komma att tillsättas.

Vid Specialpedagogiska institutionen bedrivs forskning utifrån en variation av teoretiska perspektiv och metodiska tillvägagångssätt, vilket väl speglar den tvärvetenskapliga karaktär som kännetecknar specialpedagogik som vetenskapligt ämne.

Den specialpedagogiska forskningen behandlar villkor för delaktighet och lärande ur ett samhälls-, organisations-, grupp- och individperspektiv. Fokus ligger på att undersöka hur pedagogiska miljöer kan stödja eller hindra utveckling, lärande och socialisation hos barn och vuxna. Vi undersöker hur svårigheter kan förebyggas genom att studera samspelet mellan individ och miljö, identifiera skydds- och riskfaktorer på olika nivåer för personer med funktionsnedsättning, personer i socialt utsatta situationer, barn och elever i behov av stöd. Forskningen omfattar såväl studier av demokrati, värdegrundsfrågor, mänskliga rättigheter utifrån frågor om inkludering och delaktighet, såväl som frågor om hur gynnsamma pedagogiska miljöer skapas för alla barn och ungdomar. Andra frågor som studeras handlar om vad olika funktionsnedsättningar kan innebära för den enskilda människan och för det sammanhang denne är en del av. Inom forskningen i specialpedagogik finns olika områden vilka fokuserar på olika aspekter av det specialpedagogiska uppdraget och institutionens forskare kan ha tillhörighet i flera av dessa områden.

Inriktning
Av tre doktorandanställningar har två i förväg specificerad inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning.

En doktorandanställning är inriktad mot aktionsforskning inom området inflytande och delaktighet i samhället för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.

En doktorandanställning är inriktad mot praktiknära forskning om läs- och skrivutveckling hos elever med intellektuell funktionsnedsättning.
Den tredje doktorandanställningen är inte specificerad utan öppen inom ämnet specialpedagogik.

Om medel erhålls ifrån CKVO ska den doktorandanställningen ha specificerad inriktning mot vuxna migranter som har funktionsnedsättning.

Den sökande får i sin ansökan uttrycka om det finns ett särskilt intresse för någon av dessa inriktningar och i så fall ev. i vilken prioritetsgrad.

Doktoranden följer utbildningsplanen för forskarutbildning i specialpedagogik vid den Samhällsvetenskapliga Fakulteten på Stockholms universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i specialpedagogik har den som har fullgjort kurser om minst 90 högskolepoäng i specialpedagogik eller i för utbildningen på forskarnivå i specialpedagogik relevant ämne; minst 15 av högskolepoängen skall utgöras av uppsats på avancerad nivå; eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Undervisningen meddelas på svenska och engelska. Doktoranden måste behärska dessa språk muntligt och skriftligt.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Som underlag för bedömningen används projektplan/forskningsplan, tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, eventuell intervju, samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

För de specificerade doktorandanställningarna är tidigare arbetserfarenhet och akademiska arbeten inom det specialpedagogiska området och i synnerhet inom inriktning intellektuell funktionsnedsättning och/eller migranter med funktionsnedsättning meriterande. För den öppna doktorandanställningen är tidigare arbetserfarenhet och akademiska arbeten inom det specialpedagogiska området meriterande.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Doktorandstudier ska bedrivas på minst halvtid. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration, vid en 100 % tjänstgöring.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av professor Helena Hemmingsson, helena.hemmingsson@specped.su.se och studierektor för forskarutbildningen i specialpedagogik, docent Jenny Wilder, jenny.wilder@specped.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 40 17, st@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt Karin Edlund, karin.edlund@specped.su.se ordförande för doktorandrådet vid Specialpedagogiska institutionen.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

  • dina kontakt- och personuppgifter
  • din högsta examen
  • dina språkkunskaper
  • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

  • personligt brev där du beskriver varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet och vad som gör dig lämplig för den aktuella inriktningen
  • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
  • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 4 sidor) som beskriver ett tänkt avhandlingsarbete med delstudier inom den givna inriktningen
  • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
  • självständiga arbeten/uppsatser (max 2 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.


Selskap

Stockholms universitet

Steder

Kategorier

Søknadsfrist

2019-03-01


Søk tjeneste


Arbeidsgiveravgift andre annonser

Professor i Numismatik och penninghistoria

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publisert: 2019-01-16


Selskap

Stockholms universitet

Steder

Kategorier

Søknadsfrist

2019-03-01


Søk tjeneste